Suomalaisesta teknologiapuheesta

Juho Ruotsalainen

Suomalainen keskustelu teknologiasta on usein sisällötöntä iskusanojen toistelua. Alternative Futuresin Jari Koskinen ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Jari Kaivo-oja kritisoivat täkäläisen teknologiapuheen tyhjyyttä kirjoituksessaan siitä, miten tulevaisuus ei ole yhtä kuin digitalisaatio. Väitettään he tukevat Tech Castin teknologialistauksella, jossa kuvataan nousevia teknologioita energia- ja ympäristöteknologioista lääketieteeseen ja biogenetiikaan. Lisäksi Koskinen ja Kaivo-oja korostavat sosiaalisia muutoksia, kuten hierarkkisten organisaatioiden korvautumista itseorganisoituvilla, hajautetuilla verkostoilla.

Esimerkeillään Jarit kuitenkin asettavat väitteensä outoon valoon: kaikki heidän kuvaamansa muutokset liittyvät nimenomaan digitalisaatioon, tai tarkemmin digitaalisten teknologioiden erilaisiin sovelluksiin. Esimerkiksi itseorganisoituvat, hajautetut verkosto-organisaatiot ovat juuri digitaalisuuden mahdollistamia. Koskisen ja Kaivo-ojan kirjoitusta voikin tulkita retorisena vastauksena suomalaiseen teknologiadiskurssiin, jossa he joutuvat asemoitumaan osittain keinotekoiseen digitalisaatiokriitikon asemaan.

Väite ”tulevaisuus on muutakin kuin digitalisaatio” vastaa kutakuinkin sitä, että 1900-luvun alussa olisi väitetty, että ”tulevaisuus on muutakin kuin sähkö”. Molemmat väitteet ovat samaan aikaan itsestään selviä ja perusteellisen virheellisiä. Sähkö ja digitaalisuus eivät itsessään tee yhtään mitään, eivät edes ”tehosta” tai ”järkeistä”. Tässä mielessä tulevaisuus on paljon muutakin kuin niitä. Yleiskäyttöisinä teknologioina sähköä ja digitaalisuutta voidaan kuitenkin soveltaa käytännössä lähes kaikkeen, ja ne vaikuttavat joko suoraan tai epäsuoraan läpi yhteiskunnan. Myös analogiset järjestelmät, kuten ihmisen tietoisuus arvoineen, ovat niiden vaikutuspiirissä.

Koskinen ja Kaivo-oja osuvat oikeaan kritiikissään digitalisaatiopuheen löysyydestä. Digitalisaatio on buzzwordeista ehkä kulunein. Digitalisaation kritiikki pitäisi kohdistaa siihen, miten digitalisaatiosta – ja ylipäätään uusista teknologioista – Suomessa puhutaan. Digitalisaation, 3D-tulostuksen, esineiden internetin ja itseajavien autojen tarkoituksena on usein lähinnä osoittaa puhujan ”ajantasaisuutta”, eikä edes yrittää käsitellä syvällisesti sitä, mitä muutoksia uudet teknologiat voivat tuoda mukanaan. Ylen Kari Haakana kirjoittaakin MikroBitissä siitä, miten koko digitalisaation käsitteestä pitäisi luopua. Haakanan mielestä sen sijaan pitäisi puhua digitaalisuuden mahdollistamista konkreettisista ratkaisuista, sovelluksista ja tuotteista sekä niiden tuottamasta arvosta.

Teknologisia iskusanoja on turvallista toistella, kun taas teknologioiden todellisten vaikutusten pohtiminen johtaa helposti ajatuksiin, joihin emme ole tottuneet. Internet toimii Linux-käyttöjärjestelmän varassa ja avoimen lähdekoodin sovellukset ovat eri aloilla yhä yleisempiä. Tästä huolimatta Linuxin kehittäjästä Linus Torvaldsista, avoimesta lähdekoodista puhumattakaan, ei Suomessa juuri puhuta. Ehkä tämä johtuu siitä, että avoimessa lähdekoodissa itää jälkikapitalistinen tulevaisuus.

Esko Kilven Sitralle toimittama raportti Perspectives on New Work on suomalaisittain harvinainen poikkeus. Siinä Kilpi ja muut kirjoittajat avaavat perustellusti digitaalista tulevaisuutta, jossa muun muassa nykyisenkaltaiset yritykset ja organisaatiot ovat haihtuneet utuna ilmaan.

Kuva: Hondan Asimo-robotti

 

Visions and ethics

Matti Minkkinen

Visions and visionaries drive societal change. This notion is widely shared among futures researchers, academia and also the public at large. We believe that bold ideas, promoted at the right time, have the power to influence change towards a desirable future. Therefore we should encourage visionary thinking at all levels in society — we should think bigger and bolder rather than following well-trodden paths. I agree that we need bold ideas and initiatives to make a better future. However, in this blog post, I would like to raise some ethical questions that are related to visionary thinking. My basic argument is that if we take visions seriously, we also need to consider questions of power, responsibility and uncertainty when we promote visionary thinking.

A vision is an idea that combines a preferable future with deliberate change that is needed to reach it. Futurist Ruud van der Helm defines a vision as a “more or less explicit claim or expression of a future that is idealised in order to mobilise present potential to move into the direction of this future”.[1] Visions are used to foster change in a variety of contexts: in business, policy, backcasting studies, community issues, religion and personal life. In each setting, visions are likely to have distinct characteristics but the basic idea remains: visions are images of the future which are intended to inspire action towards reaching that future.

So what are the ethical issues related to visions? Firstly, as van der Helm states, visions close the future rather than opening it.[2] Uttering a single vision means that discussion is over and everyone should be committed to reaching this vision.[3] There are obvious power and authority issues here. Who is the author of the vision? Who gets to say the final word about the desirable future? Is the vision really reached through a participatory process or has it actually been decided beforehand by a limited group of actors or even a single person? If there is a participatory process, are all relevant stakeholders heard and do their views have any influence on the resulting vision?

The second question is related to means and measures. Even if we agree on the end, can we agree on the means to reach it? If we are striving for a sustainable well-being society, this may imply almost diametrically opposite actions and policies for persons with different values. There seems to be a trade-off involved in visions. If a vision is very broad, it can be widely shared but it risks being meaningless. On the other hand, if a vision is very specific and takes a stand on the means to reach it, it is not likely to be widely shared.

The third ethical question concerns unintended consequences. If we accept a particular image of the future as desirable and we more or less agree on the means to reach it, there are likely to be unintended consequences when we try to find our way there. Unintended consequences are not simply unfortunate events: they are unforeseen consequences of deliberate choices. In the worst case we may head in the wrong directions due to mistaken assumptions and mistaken policies. Unintended consequences happen because we can’t know everything about how societies work: causes, effects, mechanisms, feedback loops and path dependencies. Societies are complex systems and thus societal change can be surprising and counterintuitive. Famous examples of unintended consequences include prohibition (the criminalisation of alcohol in the 1930s led to lucrative opportunities for organised crime) and the Peltzman effect (safety regulations may increase risky behaviour and lead to less safety).

The final ethical question is about the long time horizon of visions. Projecting our wishes onto the future is valuable but great care is needed when making decisions that will affect future generations decades or even centuries from now. This challenge relates to the previous questions. Future generations cannot participate in discussing today’s visions, and those creating the visions will not be alive to face their consequences. Unintended consequences are also amplified when we consider the long-term future because our knowledge of long-term effects is often extremely uncertain.

If these are the ethical problems, how could they be tackled? I don’t think there are any quick and easy answers, but I think reflexivity could be a good catchphrase for the attitude that is needed.[4] Reflexivity here means firstly listening to different actors and taking their interests into account rather than aiming for a premature shared vision. Social debate and deliberation are key to dealing with power issues.[5] Reflexivity also means acknowledging that knowledge is uncertain. The problem of long-term unintended consequences demands some humility in our claims to shape the future in the face of complexity. Having some kind of precautionary principle in mind is thus one side of the coin. On the other hand, reflexivity also demands active experimentation and adaptiveness. The notions of adaptive foresight and adaptive management in the field of ecosystem management are good examples of this emerging reflexive and adaptive approach.[6][7]

To be clear, I am not arguing that there is something wrong with visionary thinking as such or that we should discourage it. Moreover, I am not promoting endless pondering and deliberation instead of concerted action. On the contrary, I argue that we should take visionary thinking and action more seriously than we do at present. This means openly acknowledging the challenges that we have to face when we imagine and strive towards a better future. So let’s be bold and future-oriented but also reflexive and inclusive in our efforts to shape the future of complex systems.

—–

[1] van der Helm, Ruud, The vision phenomenon: Towards a theoretical underpinning of visions of the future and the process of envisioning, Futures, 41 (2), pp. 96—104 (2009). doi:10.1016/j.futures.2008.07.036.

[2] van der Helm, Ruud, The vision phenomenon: Towards a theoretical underpinning of visions of the future and the process of envisioning, Futures, 41 (2), pp. 96—104 (2009). doi:10.1016/j.futures.2008.07.036.

[3] Against this tendency, Tuominen et al. (2014) argue for incorporating pluralistic backcasting and multiple visions into policy planning. At present “multiple visions” sounds like an oxymoron, but it is an important discussion whether this needs to be the case. See Tuominen, Anu; Tapio, Petri; Varho, Vilja; Järvi, Tuuli and Banister, David, Pluralistic backcasting: Integrating multiple visions with policy packages for transport climate policy, Futures, 60, pp. 41—58 (2014). doi:10.1016/j.futures.2014.04.014.

[4] The broad notion of reflexivity is influenced by the work of Mats Alvesson. See Alvesson, Mats and Sköldberg, Kaj, Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research, (2009).

[5] Adam, Barbara and Groves, Chris, Future Matters: Action, Knowledge, Ethics, (2007), p. 185.

[6] van der Voorn, Tom; Pahl-Wostl, Claudia and Quist, Jaco, Combining backcasting and adaptive management for climate adaptation in coastal regions: A methodology and a South African case study, Futures, 44 (4), pp. 346—364 (2012). doi:10.1016/j.futures.2011.11.003.

[7] Eriksson, E. Anders and Weber, K. Matthias, Adaptive Foresight: Navigating the complex landscape of policy strategies, Technological Forecasting and Social Change, 75 (4), pp. 462-482 (2008). doi:10.1016/j.techfore.2008.02.006.

 

 

Mannermaan paradoksien maailma ja Platonin sumeneva tietoyhteiskuntaskenaario

Jari Kaivo-oja

Platonin tietoyhteiskuntaskenaario

Antiikin Kreikassa Platon pohdiskeli erään tietoyhteiskunnan keskeisen käsitteen, tiedon, määritelmää. Hän päätyi lopulta siihen, että tiedon tulee olla ”hyvin perusteltu tosi uskomus”. Filosofissa keskusteluissa antiikin Kreikassa Herakleitos oli nähnyt maailman jatkuvassa muutoksen tilassa, kun taas Parmenides taas tavoitteli maailmassa olevaa muuttumatonta tosiolevaista. Jälkikäteen arviointuna Platonin voidaan katsoa yhdistäneen Herakleitoksen ja Parmenideen ajattelun jakamalla todellisuuden kahteen tasoon, joista toinen edusti muuttuvuutta ja toinen muuttumattomuutta. Platonin ajattelun pohjalta voimme päätellä osan totuuksista olevan muuttumattomia ja osan muuttuvia.

Totuutta etsitäänkin nykyään maailmassa ennennäkemättömällä pontevuudella ja volyymillä. Tieteellisen tiedon määrä on räjähdysmäisessä kasvussa. Teknologiaennakointiraportit, joita tulevaisuudentutkijat lukevat, ennakoivat mullistavaa tieteellistä kehityksen aikakautta seuraavien 15–20 vuoden aikana. Uusi 6. Kondratieffin teknologisen kehityksen aalto on käynnistymässä tuottaen mitä moninaisimpia murrosilmiöitä.

Tämä Platonin esittämä tiedon määritelmä on edelleen hyvä pitää mielessä kun puhumme modernista tietokunnasta ja sen tulevaisuudesta. Tosien hyvin perusteltujen uskomusten etsiminen on akateemisen maailman arkipäivää.

Tieteellinen ajattelu

Tieteen maailmassa tosien uskomusten tunnistaminen tapahtuu positivistisessa ajattelussa deduktiivisen päättelyn kautta. Deduktiivinen ajattelu pyrkii selittämään maailman tapahtumia ja prosesseja havaintojen ja datan pohjalta. Toinen tieteen yleisesti omaksuma ajattelumalli on induktiivinen päättely, joka pyrkii ymmärtämään todellisuuden olemusta ja eri ilmiöitä. Tämä ajattelumalli liitetään yleensä hermeneuttiseen, laadulliseen, ymmärtävään ajatteluun.

Näiden kahden pääajattelumallin lisäksi meillä on myös tarjolla abduktiivinen päättely, joka on ”päättelyä parhaaseen saatavilla olevaan selitykseen”. Tämän käsitteen loi pragmaattinen tieteenfilosofi C. S. Peirce jo 1800-luvun lopulla. Abduktiivisen päättelyn peruslähtökohtana on yleensä joukko havaintoja, ja päättelyprosessi etenee havaintojoukon todennäköisimpään selitykseen.

On hyvä tiedostaa, että abduktiivinen päättely ei ole deduktiivisesti pätevää, vaikka se onkin varsin pätevää. Selkeä johtopäätös ei seuraa premisseistä väistämättä, vaan johtopäätös voi olla epätosi vaikka kaikki esitetyt premissit olisivat tosia. Tässä päättelyssä teorioita puolustetaan siltä pohjalta, että päättely selittää parhaiten hallussa olevan todistusaineiston.

Jos vaikka toteaisimme joidenkin paradoksien olevan tosia, emme voi välttämättä kytkeä tekemiämme johtopäätöksiä premisseihin. Abduktiivisen päättelyn kautta saavutettava johtopäätös on kuitenkin yleensä ”riittävän hyvä”. Tähän nojautuen ja käytännön syistä tieteellisiä selityksiä ja teorioita puolustetaan usein abduktiivisesti. Näin tapahtuu usein tulevaisuudentutkimuksen piirissä koska tulevaisuudesta emme voi kerätä havaintodataa muuten kuin historiasta.

Platon oli ajattelussaan kallellaan induktioajatteluun. Hänen jälkeensä Aristoteles painotti enemmän deduktiivisen ajattelun merkitystä tieteelle. Aristoteles sijoitti tieteellisen ajattelun ja logiikan keskiöön deduktion. Deduktio oli hänen mielestään loogisen päättelyn ydin.

Haluamme siis yleensä selittää ja ymmärtää asioita ja toivon mukaan lopulta päätyä lopulta ”hyvin perusteltuihin tosi uskomuksiin”. Voimme siis päätyä ”hyviin perusteltuihin tosi uskomuksiin” tieteen historian kautta vakiintuneiden vaihtoehtoisten ajattelumallien kautta.

Platonin ajatus tiedosta on edelleen pohdiskelun arvoinen, koska usein ihmisillä on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mikä hyvin perusteltua tai ylipäätänsä totta. On myönnettävä, että uskomustemme laatua ei ole helppoa arvioida – edes tieteen keinoin. Tosin tieteellisen ajattelun pohjalta se lienee lopulta helpointa, mutta ei helppoa. Delfoi-tutkimuksessa on yleistä kysyä asiantuntijalta, miten voimakkaasti hän uskoon itseensä asiantuntija-arvioiden yhteydessä. Tieteen luotettavuutta voidaan tällaisella kriittisellä kysymyksellä lisätä. Tämä on hyvä pitää mielessä.

Arvorelativismia ja totuuden etsintää ilmassa

Filosofi ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan pysyvä asiantuntija, Olli Hietanen esitti poleemisen puheenvuoron joulukuussa 2014 tästä teemasta viime vuonna Tulevaisuuden tutkimuksen seurassa leikkimielisessä ”tonttukaronkassa”, joka käsitteli arvorelativismia. Hän toi esiin varsin poleemisesti ajatuksen siitä, että eri toimijoilla on varsin erilaisia tapoja parantaa maailmaa.

Niin YK, Yhdysvallat, Venäjä, ISIS kuin Amnesty International ja eittämättä monet muutkin toimijat eittämättä haluavat pelastaa omalla tavallaan maailman, mutta kykenemmekö nykyisessä kompleksisessa toimintaympäristössä arvottamaan oikeita ja viisaita tapoja toimia ja pelastaa maailma? Olli Hietasen mukaan globalisoituvassa maailmassa on varsin vaikeaa tieteellisen objektiivisesti arvottaa sitä, mikä eri vaihtoehtoisista tavoista on lopulta paras tapa toimia.

Olli Hietasen argumentaatio on seuraavan suuntainen. Totuus ja todellisuus ovat ihmisestä riippumatonta ja hyvätkään perustelut eivät tee jostakin uskomuksesta totta, eli hyvinkään perusteltu uskomus ei ole tosi, mikäli siihen liittyvä tosiasia ei ole olemassa eli totta. Meille ihmisille hyvät perustelut ovat ainoa syy uskoa tai sanoa, että jokin on totta. Tämän jälkeen olemme siinä tilanteessa, että eri ihmiset ja kulttuurit ovat varsin erimielisiä siitä, minkälaisia ovat hyvät perustelut – eikä meillä ole objektiivista tapaa ratkaista tätä erimielisyyttä, koska emme tiedä totuutta.

Voimmeko siis tieteen keinoin helposti arvioida värikkäästi elävän Maasai-heimon paimenen ja espoolaisen insinöörin käsitystä hyvästä tulevaisuuden tietoyhteiskunnasta? Mikä onkaan lopulta totuudenmukaisin uskomus siitä, millä maailma pelastuu tulevaisuudessa? Kenellä lopulta onkaan oikeasti hallussaan ”hyvin perusteltu tosi uskomus”? Luotammeko liikaa historian ja aikamme voittajien totuuksiin ja uskomuksiin arvioidessa ”hyvin perusteltua tosi uskomusta”? Nämä tärkeät isot kysymykset nousivat esille filosofi Olli Hietasen puheenvuoron yhteydessä käydyssä keskustelussa.

Paradoksit sumentavat tietoyhteiskuntakehityksen suuntaa

Akateemisesti koulutetut asiantuntijat ovat toimijaryhmä, joka työssään joutuu käsittelemään yhä monimutkaistuvampaa ja paradoksaalisempaa todellisuutta. Voidaan väittää, että monet tietoyhteiskunnan paradoksit eivät tee ihmisten elämää nykyään kovin helpoksi. Totta tosiaan: Elämä voisi olla helpompaa jos ei olisi tietoinen kaikista paradokseista. Usein tieto lisää tuskaa.

Edesmennyt ja arvostamani kollega, dosentti Mika Mannermaa (1998) käsitteli kirjassaan ”Kvanttihyppy tulevaisuuteen” tietoyhteiskunnan erilaisia paradokseja. Hänen mukaansa meillä on yhteiskuntamme tulevaisuudessa käsillä koulutuksen paradoksi, ajan paradoksi, paikan paradoksi, tiedon paradoksi, kulutuksen paradoksi, työllisyyden paradoksi sekä edistyksen paradoksi. Näistä eri paradokseista ovat siis tulevaisuudentutkijat olleet aika pitkään tietoisia. Paradoksien olemassaolo kertoo totuuden suhteellisuudesta ja arvorelativismista.

Nämä olemassa olevat ja tulevaisuuttamme muokkaavat paradoksit ovat tehneet Platonin esittämän tietoyhteiskuntakäsityksen kovin sumeaksi ja vaikeaksi saavuttaa.

Tarkastelkaamme seuraavaksi Mannermaan listaamia paradokseja yksi kerrallaan.

Koulutuksen paradoksi

Koulutuksen paradoksi on muuttunut yhä ilmeisemmäksi. Tietoyhteiskunta näyttäisi vaativan yhä parempaa koulutusta, mutta samaan aikaa keinoälysovellutukset, autonomiset robotit ja automaatio hoitavat yhä suuremman osan tehtävistä, joihin aiemmin vaadittiin korkeaa koulutusta. Toisaalta, jos emme omaksu nopeasti keinoälysovellutuksia ja hyödynnä autonomisten robottien teknologista mahdollisuuksia, emme voi kilpailla halpatyövoimamaiden kanssa globaalissa taloudessa. Jos emme tässä onnistu, vientitilastomme ”rumenevat” jopa nykyisestä tasostaan. Tämän me tiedämme suhteellisen luotettavasti.

Ajan paradoksi

Ajan paradoksi liittyy siihen, että modernin tietotekniikan, digitaalisten ratkaisujen ja sovellutusten odotettiin tehostavan työntekoa, lisäävän vapaa-aikaa ja joustavoittavan ajankäyttöä, mutta yhä useammin menestyjät on sidottu etäläsnäoloon ja kiireiseen työntekoon. Olemmeko siis epätoivoisesti kilpailemassa lopulta ympäri vuorokauden keinoälysovellutusten ja pehmorobottien kanssa?

Miten voimme säilyttää työn tekemisen motivoivana ja merkityksellisenä? Katoaako motivaatiomme, kun huomaamme robotin selviäviä duunistamme niin vaivattomasti ja ilman pientäkään stressiä? Tiedämme aika luotettavasti tieteellisen tutkimuksen pohjalta että tällainen riski laajasta motivaatiokadosta on olemassa kirurgisten robottioperaatioiden yhteydessä tehtyjen tieteellisten tutkimusten pohjalta. Tästä asiasta kannattaa eittämättä olla kiinnostunut ja jopa huolestunut.

Paikan paradoksi

Paikan paradoksi liittyy siihen, että tietotekniikka tekee mahdolliseksi etätyön ja lähityön. Etätyössä voimme kotona tehdä työtä yhdelle työnantajalle. Lähityössä voimme tehdä kotona töitä useille toimeksiantajille. Näistä olemassa olevista mahdollisuuksista huolimatta työpaikat ja yritykset näyttävät keskittyvät pääosin osaamiskeskuksiin. Olisiko suomalaisten lopulta viisainta rakentaa yksi iso pilvenpiirtäjälähiö Töölöön tai Pasilaan ja julistaa loput Suomesta ekosysteemipalvelualueeksi? Tällaisista yhteiskunnallisista visioista lienee syytä käydä kriittistä tulevaisuuskeskustelua hiukan enemmän kuin yhden blogiviestin verran.

Kulutuksen paradoksi

Kulutuksen paradoksi syntyy siitä, että jotta olisi rahaa kuluttaa, on tehtävä ahkerasti kokopäivätöitä ja ylitöitä. Niillä joilla olisi aikaa kuluttaa, ei ole ylimääräistä rahaa, ja niillä joilla on paljon rahaa, ei ole aikaa kuluttaa. Ehkäpä päädymme lopulta siihen, että kiireiset, varakkaat ja ostokykyiset kansalaiset tilaavat luxus-tuotteita verkkokaupoista Shanghaista ja köyhälistö asioi lähimarketissa alennusostoksilla tai hakee päihteensä ja tavaransa Virosta. Myös tällaisista yhteiskunnallisista visioista voi olla syytä keskustella tarkemmin ennen kuin päädymme todellisuudessa niihin.

Tiedon paradoksi

Tiedon paradoksi on yhä ilmeisempi monelle asiantuntijalle. Samalla kun tieto ja sen tuotannon taustalla oleva massadata tulee yhä tärkeämmäksi tuotannontekijäksi, sen hinta laskee ja sen merkitys kilpailukyvylle laskee, koska se on kaikkien saatavilla oleva yleishyödyke. Massadataa, informaatiota ja tietoa voidaan kerätä massadataksi ”pilveen” Internetin avulla. Tavaroiden ja palveluiden Internet tekee radikaalien innovaatioiden kehittelyn yhä haasteellisemmaksi asiaksi. Tietoon lisääntyy myös toinen ilmeinen paradoksi. Tiedon merkityksen kasvaessa entistä olennaisempaa on tiedon panttaaminen ja salailu tiedon markkina-arvon ylläpitämiseksi. Avoimen innovaation paradigma kuolee tällaisessa toimintaympäristössä ja päädymme tuottamaan vain inkrementaalisia (pienimuotoisia), merkitykseltään vähäisiä innovaatioita. Toisaalta tiedämme varsin hyvin ja luotettavasti, että ilman radikaaleja innovaatioita emme voi saavuttaa merkittäviä kilpailukykyetuja ja löytää uusia vientituotteita. Tiedon paradoksin hallinta ei helppo tehtävä. Varmasti itse Platonkin saisi siitä päänsärkyä, jos eläisi keskuudessamme.

Tuottavuusparadoksi

Tuottavuus on asia, jota pyritään koko ajan parantamaan eri tavoin. Nopeasta teknisestä kehityksestä ja uusista teknologisista läpimurroista huolimatta tuottavuus näyttäisi kasvavan aikaisempaa hitaammin. Näin on käynyt ainakin Suomessa. Eräs syy tähän ilmiöön on yhteiskunnan ja talouden lukkiutumat, joita emme kykene tehokkaasti avaamaan. Emme aina edistä tervettä luovaa tuhoa. Mika Malinrannan tuoreen tutkimuksen mukaan luovalla tuholla tarkoitetaan sitä osaa tuottavuuden kasvusta, joka tapahtuu työpaikkarakenteiden muutoksen kautta. Ilmeisesti työpaikkarakenteiden muutos ei ole Suomessa riittävän nopeaa, koska ekonomisti Malinranta toivoo enemmän luovaa tuhoa.  On varmasti totta, että yliampuva säätely eliminoi tehokkaasti mahdollisuudet hyödyntää radikaaleja innovaatioita ja edistää poisoppimista. Se estää myös uusien investointien syntyä. Se vie myös pohjaa terveeltä PK-yritystoiminnalta. Nämä asiat ovat myös tulevaisuudentutkijoiden tiedossa. Tuottavuusparadoksi voi ja elää hyvin Suomessa. Sen olemassaolosta tiesi tulevaisuudentutkimuksen dosentti Mannermaakin jo vuonna 1998 ja varmasti hiukan aikaisemminkin.

Työllisyyden paradoksi

Työllisyyden paradoksi syntyy siitä, että tietotekniikka ja teknologinen kehitys luovat uusia työpaikkoja uusille aloille, mutta samaan aikaan teknologinen kehitys vähentää perinteisiä työpaikkoja nopeammassa tahdissa. On vaikea erottaa sitä mikä on schumperiläistä ”luovaa tuhoa” ja milloin voimme puhua ”pelkästä tuhosta”. Voimme pohdiskella Suomessakin tätä kysymystä vaikka Nokian romahduksen yhteydessä. Viime vuonna julkaistu Oxford-tutkimus ja ETLA-selvitys kertoivat pikaisesta tarpeesta arvioida uudelleen Suomen koko kansallinen osaamispääoman laadullinen ja määrällinen ennakointi. Jos emme sitä tee, tuleva työllisyys- ja työmarkkinakehitys tulee kärsimään tästä virheestä. Kapeikot osaamispääomakehityksessä tuhoavat tehokkaasti tulevan talouskasvun mahdollisuuksia.  Tämänkin tiedämme suhteellisen luotettavasti, vaikka emme ehkä voi vannoa lopullisen totuuden nimeen tässäkään asiassa.

Edistyksen paradoksi

Edistyksen paradoksi on tänään yhä selkeämmin nähtävissä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tietoyhteiskunta edustaa uutta tietoon ja osaamiseen perustuvaa yhteiskuntaa, jossa elämä voi olla rikasta ja vapaata aineellisen toimeentulon huolista. Toisaalta tietoyhteiskuntakehitys jakaa voimakkaasti ihmisiä kahteen eriytyvään sosiaaliseen ryhmään. On syntynyt hyvin toimeentuleva ja määrältään suppea eliitti, joka tekee hyviä, arvostettu ja haastavia työtehtäviä. Toisaalta on huonosti toimeentuleva ihmisjoukko, joka tekee huonosti palkattuja, lyhytaikaisia ja avustavia palvelu- ja pätkätehtäviä tai vaihtoehtoisesti he ovat työttöminä. Eräät sosiologit näkevät sosiaalisen syrjäytymisen olevan jo iso päätrendi suomalaisessa yhteiskunnassa. Jopa presidentti Sauli Niinistö on huolestunut nuorten syrjäytymisestä.

Näiden sosiaalisen pääryhmän välimaastossa voidaan nähdä sinnittelevä ja supistuva keskiluokka, jonka elinolosuhteet asettuvat hyvinvoivan eliitin ja huonosti toimeentulevan luokan välimaastoon. Tämä edistyksen paradoksi voi aiheuttaa todennäköisesti lisääntyvää epävakautta, populistista politiikkaa ja radikalisoitumista yhteiskunnassa. Edistys voikin olla ristiriitainen käsite monissa yhteyksissä, koska toiveet ja utopiat liittyvät tietoon, viisauteen ja kommunikaatioyhteiskuntaan, mutta välineet ja käytännöt liittyvät dataan ja informaatioyhteiskuntaan. Päämäärärationaalisuuden ja keinorationaalisuuden yhdistämien ei ole erityisen helppoa tietoyhteiskuntapolitiikassa.

Nämä tulevaisuudentutkimuksen pioneerin Mika Mannermaan listaamat eri paradoksit elävät ja voivat hyvin suomalaisessa yhteiskunnassa. Samalla näiden paradoksien olemassaolo tekee tietoyhteiskuntakehityksestämme sumean. Platonin esittämien ”hyvin perusteltujen tosi uskomusten” tunnistaminen ei olekaan niin helppoa tällaisessa paradoksien muovaamassa yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Voimme toki purkaa paradokseja skenaariotyöskentelyn ja morfologisten analyysien avulla. Luultavasti tällaiselle paradoksien käsittelylle on yhä laajempaa sosiaalista tilausta, kun globalisaatio etenee ja erilaiset ilkeät ilmiöt maailmassa voimistuvat.

Aikaisemmin oli ehkä luultavammin helpompaa tunnistaa hyvin perusteluja tosia uskomuksia kuin tänään. Asiat olivat ehkä selkeämpiä – tai meillä oli asioita ja uskomuksia vähemmän. On syytä muistaa ja korostaa, että paradoksien tunnistaminen on olennainen osa tieteen kehitystä. Se on myös osa ymmärtämisen syvenemistä tieteellisten ponnistusten tuloksena.

Tiedon uudelleenpalauttaminen mieleen eli muistaminen, kuten pohdiskelu Mika Mannermaan esittämistä paradokseista, oli Platonille ikuisen idean tavoittamista.

Halusin tällä vaatimattomalla tekstilläni muistaa ja muistuttaa siitä mitä Mika Mannermaa kirjoitti kirjaansa ”Kvanttihyppy tulevaisuuteen” vuonna 1998 ja mitä Platon kirjoitti jo kauan sitten.

– – – –   . 
HTT, YTM Jari Kaivo-oja on tutkimusjohtaja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun kauppakorkeakoulussa. Hän on Helsingin ja Lapin yliopiston dosentti.

Finland Futures Research Centre's Blog